Home Club-info Weekbrief Senioren Jeugdafdeling Supportersvereniging Sponsoring Webshop • Privacy Policy

 

Lepelstraatse Boys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lepelstraatse Boys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Lepelstraatse Boys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Lepelstraatse Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde:
  • Voor het verwerken van de contributie. 
  • Voor het informeren over teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen. 
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lepelstraatse Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht.
  • Geboortedatum
  • IBAN

Uw persoonsgegevens worden door Lepelstraatse Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Toestemming bij kinderen

Wij als vereniging verklaren dat wij persoonsgegevens van minderjarigen(jonger dan 16 jaar) verwerken zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bij inschrijving wordt expliciet om de toestemming van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gevraagd, anders wordt de inschrijving niet geaccepteerd. Dit is echter een digitale toestemming i.p.v. een handtekening op papier. Inschrijfformulier moet bij minderjarigen door ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger ingevuld worden. Door het verzenden van het inschrijfformulier geeft men automatisch toestemming om de gegevens van minderjarigen te mogen verwerken.

Bijzondere gegevens

Medische gegevens worden alleen voor het jaarlijkse sportkamp gebruikt, daarna weer vernietigd. Bij inschrijving voor sportkamp wordt hier naar gevraagd.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Lepelstraatse Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven – acties (indien van toepassing) en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Voor het vervaardigen van sponsormateriaal. Dit is de enige uitzondering waar de gegevens van de relatie met onze sponsormateriaalleverancier uitgewisseld wordt, na het tekenen van de sponsorovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lepelstraatse Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor


Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Lepelstraatse Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lepelstraatse Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Salarisgegevens;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;
  • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Lepelstraatse Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Sportlink, database KNVB

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Bewaartermijn

Lepelstraatse Boys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Lepelstraatse Boys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerking van foto’s en video’s

Gedurende wedstrijden, toernooien, en andere evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door een fotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van Lepelstraatse Boys of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar Lepboys@outlook.com onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

Lepelstraatse Boys heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat Lepelstraatse Boys hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met Lepelstraatse Boys via Lepboys@outlook.com met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Lepelstraatse Boys zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Lepelstraatse Boys geen verantwoordelijkheid, tenzij door Lepelstraatse Boys zelf geplaatst.

Communicatiemiddelen gebruikt door vrijwilligers/leiders/trainers/werknemers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen Lepelstraatse Boys, kan de desbetreffende vrijwilliger/leider/trainer/werknemer gebruikmaken van communicatiemiddelen waarop Lepelstraatse Boys geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook, Twitter of Instagram, telefoongesprekken, et cetera. De vrijwilligers en werknemers dienen zich te houden aan dit Privacy beleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: een leider die alle ouders en jeugdleden in een groepsapp toevoegt, of de scheidsrechtercoördinator die alle scheidsrechters in een groepsapp toevoegt.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Sportpark Lepelstraatse Boys
Kruisweg 4
4664RN Lepelstraat
Lepboys@outlook.com

 
 • Laatste nieuws
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Lidmaatschap
 • Declaratieformulier
 • Privacy Policy beleid
 • Routebeschrijving
 • Afgelastingen
 •